Privacybeleid van Coachingspraktijk Kracht

Deze privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik respecteer uw privacy en ik verwerk uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Chantal Blom, eigenaresse van Coachingspraktijk Kracht, gevestigd in Heerhugowaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65314131.

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Chantal Blom persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten
 2. bezoekers aan de praktijk van Chantal Blom
 3. bezoekers van www.coachingspraktijkkracht.nl van Chantal Blom
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Chantal Blom
 5. alle overige personen die met Chantal Blom contact opnemen of van wie Chantal Blom persoonsgegevens verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens

Chantal Blom verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Chantal Blom zijn gegenereerd, zoals het IP-adres

Doeleinden verwerking

Chantal Blom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers
 4. het beschermen van vertrouwelijke gegevens. Passende maatregelen worden genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechtsgrond

Chantal Blom verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst

Veiligheid opslag van gegevens

Chantal Blom zorgt voor veiligheid opslag van gegevens door:

 1. Alles digitaal vast te leggen en dubbel beveiligd met paswoorden
 2. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding

Persoonsgegevens delen met derden

Chantal Blom deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte buiten de EER

Chantal Blom geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaartermijn van de gegevens

Chantal Blom bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijziging.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Chantal Blom te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Chantal Blom door een e-mailbericht te sturen naar info@coachingspraktijkkracht.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Chantal Blom persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Chantal Blom door een e-mailbericht te sturen naar info@coachingspraktijkkracht.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

* Datum laatste wijziging privacystatement: juli 2018